0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

ALGEMENE VOORWAARDEN AKKERMAN KRUISKADE

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Akkerman Kruiskade: Akkerman Eyewear Fashion, gevestigd aan de Kruiskade 71-73 te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83010127.

  • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Akkerman Kruiskade een overeenkomst aangaat.

  • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Akkerman Kruiskade en een Klant, in het bijzonder een overeenkomst tot levering van goederen of diensten.

  • Website: de website van Akkerman Kruiskade is te vinden op www.akkermankruiskade.nl.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Akkerman Kruiskade Rotterdam. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Akkerman Kruiskade zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden ingetrokken. Akkerman Kruiskade behoudt zich het recht voor om de inhoud van aanbiedingen te wijzigen.

4. Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst bij Akkerman Kruiskade en Akkerman Kruiskade deze bestelling bevestigt. De bevestiging wordt langs elektronische weg verzonden. LET OP: Onze online voorraad wordt veelal verkocht via onze fysieke winkel. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat de voorraad online elkaar kruist met een aankoop in de winkel waardoor het product niet meer voorradig is. In dergelijke uitzonderlijke gevallen zullen wij spoedig contact opnemen.

5. Prijzen
Alle prijzen op de website zijn in euro's en inclusief BTW. Akkerman Kruiskade behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Geplaatste bestellingen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van de bestelling.

6. Betaling
De Klant kan betalen via iDeal of creditcard. Akkerman Kruiskade is gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen.

7. Levering
Akkerman Kruiskade verzendt de bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. De levering vindt plaats op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven. De kosten van de verzending zijn voor rekening van Akkerman. Eventuele retourkosten zijn op rekening van de klant.

8. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van Akkerman Kruiskade totdat de Klant de volledige prijs heeft betaald.

9. Retourneren
De Klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. De Klant dient bij de retourzending gebruik te maken van het meegeleverde retourformulier. U kunt dit document ook downloaden op de website www.akkermankruiskade.nl. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Klant.

10. Garantie
Op alle artikelen van Akkerman Kruiskade geldt garantie. Wel verschilt de garantietermijn per merk en artikel.  Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wil je weten wat de garantietermijn van je artikel is? Neem dan gerust contact op met onze met ons op of kom langs in onze winkel. Wij staan klaar om je te helpen!  

De garantie vervalt indien de goederen niet conform de gebruiksaanwijzing zijn gebruikt.

11. Aansprakelijkheid
Akkerman Kruiskade is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Akkerman Kruiskade.

12. Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden ingediend bij Akkerman Kruiskade. Akkerman Kruiskade zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren.

13. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Akkerman Kruiskade en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

14. Slotbepalingen
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Akkerman Kruiskade is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden bekendgemaakt op de website van Akkerman Kruiskade.

 

© 2024 Akkerman Eyewear Fashion
Our Store
Akkerman Rotterdam
Kruiskade 71-73
3012 EE Rotterdam